Goldfields and Soda Lake

Goldfields and Soda Lake -- Carrizo Plain, San Luis Obispo County, California, USA

Goldfields and Soda Lake — Carrizo Plain, San Luis Obispo County, CA. April 2011.

Leave a Reply