Phantom Ship

Phantom Ship -- Crater Lake National Park, Oregon, United States

Phantom Ship — Crater Lake National Park, OR. September 2013.

Leave a Reply